Model: Naomi Blakely @na0hmi

Photography: Kayleigh Waterman @kayleighmw